Promocja!

RODO 2018 w dziale kadr , dla przedsiębiorców, dla biur rachunkowych ( 8 godz)

489.00565.00

Wyczyść

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4

DLACZEGO WARTO POZNAĆ RODO WŁAŚNIE TERAZ?

Nowe rozporządzenie obowiązuje już od ponad roku, jednak w praktyce wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Zmiany, które z niego wynikają są istotne. Na tyle, że proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz. Zwłaszcza w większych podmiotach.

CO ZMIENIA RODO?

Mówiąc obrazowo, dotychczasowe regulacje składały się z kilku segmentów, Największy stanowił o procedurach, jakie należy stosować, aby przetwarzać dane zgodnie z prawem. Z drugiej strony, dotychczasowe przepisy nie dawały GIODO skutecznych narzędzi egzekwowania istniejących wymogów. W tym kontekście, RODO jest rewolucją. Próżno szukać w nim konkretnych procedur postępowania z danymi. Opiera się raczej na ogólnych zasadach. Stanowiłoby to pozytywną deregulację, gdyby nie jeden fakt. Organy państwowe zyskały potężne narzędzie egzekwowania nowych, niedookreślonych zasad. Są to kary w wysokości aż do 20 000 000 EUR. Problem w tym, że nie określono, jakie konkretnie wymogi należy spełnić, aby stosować prawidłowo nowe zasady i nie narazić się na nowe sankcje.

A CO KONKRETNIE?

72h na reakcję – Administrator Danych ma tylko 72 godziny na zgłoszenie do Urzędu faktu naruszenia ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć, jak działać natychmiast.
IOD – Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz licznych podmiotów z obszaru sektora prywatnego.
Dokumentacja – Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa), wymaga dostosowania do nowych przepisów i uwzględnienia nowych procedur.
NGO – Możliwość żądania odszkodowania w imieniu osób, których dotyczą dane i prawo ich reprezentacji. To nowe uprawnienie aż 130 000 organizacji pozarządowych. Prawdopodobne skutki? Najlepiej znane właścicielom stron internetowych. W kontekście masowych i kosztownych pozwów organizacji pozarządowych, o uznanie postanowień regulaminów za naruszające prawa konsumentów.
Punkt kontaktowy – Wyznaczenie punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe. To nowy obowiązek licznych administratorów tych danych.
…i wiele innych i zasadniczych zmian.

6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

RODO 2018 w dziale kadr

Program:
 
1.   Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO) 
 •   co stanie się 25.5.2018 r.,
 •   jakie są główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych,
 •   jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.
2.   Pułapki związane z procesem rekrutacyjnym
 •   jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie,
 •   jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania,
 •   jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej,
 •  jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę,
 •   jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika,
 •    jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji,
 •  czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne,
 •   jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników.
3.   Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika 
 •   jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie,
 •   jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego,
 •  co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać,
 •  czy można monitorować pracowników,
 •  czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy).
4.   Zasady przetwarzania danych osobowych przez działy HR
 •   nowe zasady przetwarzania danych kadrowych – co się zmieni w maju 2018,
 •   czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny),
 •   jak prawidłowo upoważnić pracownika do przetwarzania danych osobowych,
 •   jak długo można przetwarzać dane pracowników.
 
5.   Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu – zmiany wynikające z RODO
 •   jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych,
 •   co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu,
 • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników.
 •   jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody,
 •  czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne,
 •  kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
6.   Nowe obowiązki administratora danych – jak się przygotować do kontroli ze strony organu nadzorczego?
 •   wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
 • realizacja praw podmiotów danych (w tym kandydatów na pracownika i pracowników),
 •    rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych ,
 •  zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
 • szacowanie ryzyka,
 • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych,
 •   inspektor danych osobowych zamiast ABI – czy jego powołanie jest konieczne.

7.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

8.   Nowe prawa kandydatów na pracowników i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę – jak przygotować się do ich realizacji? 
 •  prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych,
 •   prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 •  prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 •   prawo do ograniczania przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 •  prawo do sprzeciwu,
 •  prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości).
9.   Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych kadrowych
 •    jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych,
 •    jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych kadrowych,
10.  Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych 
 •    jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO,
 •    kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości,
 •    co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę,
 •   jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

11.  Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO

 • Kary  do 20 000 EUR dla podmiotów prywatnych.
 • Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
 • Sankcje dla podmiotów publicznych.

12. Podsumowanie i dyskusja

RODO 2018 w przedsiębiorstwie

Program:
 
1.   Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO) 
 • co stanie się 25.5.2018 r.,
 •    jakie są główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych,
 •    jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.
2.   Pułapki związane z procesem rekrutacyjnym
 •    jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie,
 •    jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania,
 •   jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej,
 •    jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę,
 •    jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika,
 •    jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji,
 •    czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne,
 •    jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników.
3.   Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika 
 •    jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie,
 •    jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego,
 •   co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać,
 •    czy można monitorować pracowników,
 •    czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy).
4.   Zasady przetwarzania danych osobowych przez działy HR
 •    nowe zasady przetwarzania danych kadrowych – co się zmieni w maju 2018,
 •    czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny),
 •    jak prawidłowo upoważnić pracownika do przetwarzania danych osobowych,
 •    jak długo można przetwarzać dane pracowników.
 
5.   Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu – zmiany wynikające z RODO
 •    jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych,
 •    co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu,
 •   dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników.
6.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 •    jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody,
 •    czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne,
 •    kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
7.   Nowe obowiązki administratora danych – jak się przygotować do kontroli ze strony organu nadzorczego?
 •    wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
 •    realizacja praw podmiotów danych (w tym kandydatów na pracownika i pracowników),
 •    rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych ,
 •    zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
 •    szacowanie ryzyka,
 •    ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych,
 •    inspektor danych osobowych zamiast ABI – czy jego powołanie jest konieczne.
8.   Nowe prawa kandydatów na pracowników i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę – jak przygotować się do ich realizacji? 
 •    prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych,
 •    prawo dostępu do danych,
 •   prawo do sprostowania danych,
 •    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 •    prawo do ograniczania przetwarzania,
 •    prawo do przenoszenia danych,
 •    prawo do sprzeciwu,
 •    prawo do niepodlegania profilowaniu,
 •    prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości).
9.   Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych kadrowych
 •    jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych,
 •    jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych kadrowych,
10.  Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych 
 •    jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO,
 •    kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości,
 •    co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę,
 •    jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

11.  Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO

 • Kary  do 20 000 EUR dla podmiotów prywatnych.
 • Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
 • Sankcje dla podmiotów publicznych.

12. Podsumowanie i dyskusja

Czas trwania : od 9 :00 do 16:00
W cenie:
 • Przerwa kawowa
 • materiały
 • certyfikat

.

Dodatkowe informacje

Nazwa

RODO 2018 w dziale kadr, RODO 2018 w biurze rachunkowym, RODO 2018 dla przedsiębiorców

Miasto

Olsztyn

Data

15 maj, 16 maj, 17 maj, 23 maj, 24 maj, 25 maj

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “RODO 2018 w dziale kadr , dla przedsiębiorców, dla biur rachunkowych ( 8 godz)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *