Asystent rodziny (150 godz)

1,890.002,589.00

Wyczyść

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z założeniami rządu do 2020 roku w każdej gminie powinni pracować asystenci rodziny, którzy pomogą jej radzić sobie z biedą, nałogami, przemocą.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1. stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące na tym stanowisku wyniesie 1,4 tys. zł miesięcznie, ale rzeczywiste zarobki mają sięgać poziomu ok. 4 tys. zł.

Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

Skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Podstawa prawna

Art. 12. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  – wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziecmi lub rodziną i – – udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziecmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmujacymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  – wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  – nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  – wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Info

Obowiązujące przepisy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz.135) – dalej u.w.r.s.p.z., wskazują, że na stanowisku asystenta rodziny nie można zatrudniać osób, które nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania tego zawodu.
Osoba ze średnim wykształceniem może zostać asystentem rodziny pod warunkiem ukończenia szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) i udokumentowania co najmniej 3-letniego staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Niezależnie od poziomu wykształcenia od kandydata na stanowisko asystenta rodziny wymaga się, aby była to osoba, która nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zajęcia odbywają się w następujących miastach –  Olsztyn, Białystok

Umiejętności


W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

 • prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,
 • poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
 • mediacje i negocjacje,
 • koordynacja działań służb społecznych,
 • aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
 • konstruowanie dokumentacji.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

Program

Zakres programowy szkolenia obejmuje:

Część 1

 1. wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;
 2. wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;
 3. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. zadania i uprawnienia asystenta rodziny;
 5. etykę pracy asystenta rodziny;
 6. analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;
 7. komunikację interpersonalną;
 8. metodykę pracy asystenta;
 9. definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy;
 10. charakterystykę problemów rodziny, w tym:
  a. problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
  b. nieprawidłowych postaw rodzicielskich,
  c. problemów wychowawczych,
  d. problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej;

Część 2

 1. analizę potrzeb i problemów rodziny;
 2. sporządzanie planu pracy z rodziną;
 3. doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
 4. stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;
 5. problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
 6. organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
 7. problematykę mediacji w rodzinie;
 8. elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;
 9. zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
 10. edukację zdrowotną;
 11. problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie;
 12. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 13. pielęgnację niemowląt i dzieci;
 14. pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;
 15. współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;
 16. zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.

 

Grupa 12- 15 osób

Zajęcia w systemie dziennym,wieczorowym i zaocznym

Liczba godzin dydaktycznych: 150 godz

dzienny
pn-pt od godz 8:00 do 15:30

wieczorowy
pn- czw – 16:30 – 21:00

zaoczny:
sb-nd – 9:00 – 17:00

NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW.

W cenę wliczone :

 • materiały szkoleniowe
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka)
 • egzamin certyfikujący

Certyfikaty:

 1. Certyfikat AkSA Centrum Rozwoju Osobistego NCKUiZ
 2. zaświadczenie wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).
 3. zaświadczenie o nabyciu umiejętności/kwalifikacji w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )

na życzenie klienta dodatkowo wydawane w języku angielskim lub niemieckim – płatne 85 zł za każdy język

Dodatkowe informacje

Miasto

Olsztyn, Białystok

tryb

dzienny, wieczorowy, zaoczny

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Asystent rodziny (150 godz)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *